Автор: Урядовий портал
Дата: 31/08/07 17:48
 
Герб України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 серпня 2007 р. № 675-р
Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

1. Схвалити Концепцію Державної цільової соціальної програми “Хокей України”, що додається.
Визначити Мінсім’ямолодьспорт державним замовником Програми.
2. Мінсім’ямолодьспорту разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади розробити та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект державної цільової соціальної програми “Хокей України”.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ
Герб України
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 р. № 675-р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової соціальної програми “Хокей України”

Проблема розвитку хокею з шайбою
Хокей з шайбою (далі — хокей) має в Україні давні традиції та потенційні можливості як популярний вид спорту.
Проте слід відзначити, що в Україні протягом останніх 15 років спостерігається занепад хокею та істотне послаблення його соціальних функцій. Зокрема, за період з 2002 року кількість тих, хто займається хокеєм, зросла в нашій країні лише на 300 осіб і становить, за статистичними даними, 1991 особу, або 0,15 відсотка загальної кількості тих, хто займається спортом. В Україні функціонують 15 спортивних об’єктів із штучним льодом, тобто одна така споруда припадає на три мільйони людей. При цьому на потреби хокею працюють практично тільки чотири зазначені спортивні споруди.
Для порівняння зазначимо, що, наприклад, в Республіці Білорусь нині спостерігаються високі темпи будівництва спортивних споруд із штучним льодом. За матеріально-технічною інфраструктурою хокею Україна в 10—15 разів поступається країнам, збірні команди яких є головними нашими конкурентами на світовій спортивній арені, зокрема Японії, Данії, Австрії, Норвегії, Франції та Італії. А такі держави, як Канада, США, Фінляндія, Росія, Швеція, ще більшою мірою випереджають Україну за рівнем забезпечення населення спортивними спорудами із штучним льодом.
До того ж, оскільки протягом останніх років спостерігається зміна кліматичних умов, немає можливості зберігати природній лід на відкритих хокейних майданчиках.
Системність та довготривалість нерозв’язаних проблем у розвитку хокею в Україні підтверджено на чемпіонаті світу поточного року, на якому національна збірна нашої держави вперше за дев’ять років залишила елітну групу і перейшла до дивізіону “В”.
Національні інтереси потребують нагального вжиття ефективних заходів для розв’язання не лише суто спортивної, а й соціально значущої проблеми забезпечення розвитку хокею в Україні відповідно до Конституції України, Законів України “Про фізичну культуру і спорт” і “Про державні цільові програми”, Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту, затвердженої Указом Президента України від 28 вересня 2004 р. № 1148, та інших нормативно-правових актів.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
необхідності її розв’язання програмним методом
Нинішній кризовий стан розвитку хокею зумовлений такими факторами:

-відсутність системних дій з боку держави щодо підтримки цього виду спорту відповідно до світових стандартів;

-недостатність фінансового і матеріально-технічного забезпечення;

-вимушений від’їзд за кордон багатьох талановитих і перспективних хокеїстів;

-руйнація інфраструктури, що існувала у цій сфері, і невідповідність наявної інфраструктури вітчизняного хокею системі багаторічного формування спортивної майстерності хокеїстів;

-недосконалість існуючої системи національних змагань, низька конкурентоспроможність команд, що беруть участь у всеукраїнських змаганнях, та несформованість професійних інституцій вітчизняного хокею;

-недостатня кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у яких культивується хокей, та низький рівень матеріально-технічного забезпечення діючих спортивних шкіл;

-дефіцит доступного для дітей та молоді спортивного інвентаря і обладнання для хокею;

-недостатня кількість дітей, залучених до оволодіння основами хокею в загальноосвітніх навчальних закладах та у дитячо-юнацьких спортивних школах;

-низький рівень забезпеченості населення спортивними спорудами із штучним льодом;

-відсутність науково-методичного забезпечення розвитку хокею та комплексного наукового супроводження підготовки національних збірних команд України і клубних команд;

-низька престижність праці тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, розбалансованість системи їх підготовки та підвищення кваліфікації;

-недостатня увага засобів масової інформації до вітчизняного хокею.

Усунення зазначених вище основних проблем неможливо здійснити в рамках нині діючої в Україні Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007—2011 роки, оскільки вона спрямована на вирішення загальних питань удосконалення державної політики у цій сфері гуманітарної політики держави.
Комплексне розв’язання проблеми забезпечення інноваційного розвитку хокею на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2008—2012 років Державної цільової соціальної програми “Хокей України” (далі — Програма).

Мета Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для забезпечення протягом 2008—2012 років належного рівня охоплення хокеєм різних груп населення для формування здорового способу життя громадян і відбору та підготовки обдарованих осіб для спорту вищих досягнень шляхом формування сучасної інфраструктури, необхідної для розвитку цього виду спорту.

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Розв’язання наявної проблеми може здійснюватися за двома варіантами.
Перший з них передбачає збереження існуючої моделі розвитку вітчизняного хокею завдяки зусиллям Федерації хокею України, її місцевих осередків, хокейних клубів та окремих комерційних структур без належної підтримки органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це, як свідчить 15-річний досвід, не дасть позитивного результату і ще більше загострить нинішню кризову ситуацію у вітчизняному хокеї.
Другий (оптимальний) варіант полягає у формуванні інфраструктури вітчизняного хокею відповідно до світових стандартів шляхом поетапного зміцнення його матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного, інформаційного, медичного та фінансового потенціалу за рахунок об’єднання ресурсів держави, місцевих громад, спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і приватних структур.

Шляхи і способи розв’язання проблеми,
строк виконання Програми
Проблему передбачається розв’язати протягом 2008—2012 років шляхом удосконалення організаційного та нормативно-правового механізмів розвитку хокею та реалізації комплексу заходів, спрямованих на:

-поліпшення матеріально-технічної бази хокею, передусім будівництво сучасних спортивних споруд із штучним льодом та запровадження сертифікації таких споруд для проведення спортивних заходів різного рівня;

-формування ефективної системи підготовки тренерів з хокею та інших фахівців цієї сфери у вищих навчальних закладах;

-запровадження інноваційних підходів до кадрового, науково-методичного, інформаційного та медичного забезпечення розвитку хокею;

-удосконалення нормативно-правової бази розвитку хокею;

-формування науково обґрунтованої системи масового охоплення дітей короткочасним навчанням базовим елементам хокею;

-удосконалення системи дитячо-юнацького хокею;

-залучення різних груп населення до масових занять хокеєм з метою формування здорового способу життя;

-сприяння утворенню та функціонуванню хокейних клубів різних організаційно-правових форм;

-формування ефективного календаря національних змагань з хокею серед спортсменів усіх вікових груп та участі українських хокеїстів у міжнародних змаганнях;

-налагодження системи проведення чемпіонату України з хокею серед професійних команд у двох національних лігах;

-удосконалення системи відбору та підготовки національних збірних команд України до чемпіонатів світу з хокею та зимових Олімпійських ігор;

-удосконалення економічної діяльності суб’єктів вітчизняного хокею;

-підвищення рівня популяризації вітчизняного хокею в пресі, на телебаченні та радіо;

-покращення міжнародного співробітництва у цьому виді спорту з метою підтримки і розвитку хокею в Україні.

Очікувані результати виконання
Програми, визначення її ефективності
Виконання Програми дасть можливість:

-підвищити рівень розвитку хокею та сформувати засади удосконалення інфраструктури вітчизняного хокею відповідно до національних інтересів та вимог до розвитку хокею у світі;

-посилити державну підтримку щодо покращення матеріально-технічної бази вітчизняного хокею та відкрити 30 нових спортивних споруд із штучним льодом для хокею;

-збільшити до 600—800 тис. чисельність осіб, які щороку займатимуться масовим катанням на ковзанах та хокеєм з метою зміцнення здоров’я та організації активного дозвілля, що сприятиме покращенню якості їхнього життя, зниженню рівня злочинності, алкоголізму та тютюнокуріння;

-удосконалити систему дитячо-юнацького хокею, щороку залучати 12 тис. школярів до короткочасного навчання основам хокею в загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечити функціонування не менше 16 відділень хокею у дитячо-юнацьких спортивних школах;

-підвищити рівень і престижність чемпіонату України з хокею та проводити його у вищій лізі серед 8—10 команд та у першій — 6—8 команд;

-повернути національну збірну команду України до елітної групи чемпіонату світу з хокею та забезпечити її участь у зимових Олімпійських іграх 2010 року, використовувати виступи українських хокеїстів як дієвий засіб патріотичного виховання населення нашої держави та підвищення її престижу в світі;

-запровадити ринковий механізм фінансування інфраструктури вітчизняного хокею;

-сформувати інноваційну систему кадрового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення розвитку хокею.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових
ресурсів, необхідних для виконання Програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, інших джерел.
За рахунок державного бюджету передбачається до 200 млн. гривень щороку, які насамперед будуть спрямовані на будівництво спортивних об’єктів із штучним льодом для потреб хокею.
Необхідний обсяг фінансування програми, зокрема з державного бюджету, визначається щороку виходячи з наявності фінансових ресурсів, а також з урахуванням матеріально-технічних і трудових ресурсів, науково обґрунтованих пріоритетів, нових можливостей щодо розвитку хокею, конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні роки.

Урядовий портал, 31.08.2007
 
1.   Читатель   25/05/12 15:41    

Когда читаешь подобные вещи, сразу вспоминается например, это :)))Глава из известного романа, о том, как наши политики обещают развивать спорт и что из этого выходит


Всього : 1, на сторінці: 1

 

* Ваш коментар буде доступний для редагування протягом 10 хвилин
Сторінка створена за 0.015 секунди